martins e-bike

Disclaimer

Lees deze juridische verklaring zorgvuldig door voordat u deze site raadpleegt.

Deze site is gepubliceerd door martins e-bike

ARTIKEL 1 : ONDERWERP

Deze wettelijke kennisgeving heeft als doel de manieren te definiëren waarop martins e-bike de communicatie op zijn website via internet aanbiedt. martins e-bike en de voorwaarden waaronder mensen toegang krijgen tot deze website en deze gebruiken. Elke verbinding met de site van martins e-bike is onderworpen aan de naleving van deze wettelijke kennisgeving. martins e-bike behoudt zich het recht voor deze wettelijke kennisgeving te allen tijde te wijzigen of bij te werken. Door de site van martins e-bike te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u de voorwaarden in deze wettelijke kennisgeving. Als u niet akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden, wordt u geadviseerd deze site niet te gebruiken.

ARTIKEL 2 : TOEGANG TOT DE WEBSITE

martins e-bike streeft ernaar de site toegankelijk te houden zonder daartoe verplicht te zijn. Het wordt verduidelijkt dat voor doeleinden van onderhoud, updating, en om elke andere reden, met name technische toegang tot de site onderbroken kan worden. martins e-bike is niet verantwoordelijk voor deze onderbrekingen en de gevolgen die hieruit voor de gebruiker kunnen voortvloeien.

ARTIKEL 3 : INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud (met name gegevens, geluid, informatie, illustraties, logo's, handelsmerken, enz.) die op de site martins e-bike verschijnt of beschikbaar is, wordt beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van hun respectieve uitgevers. Het kopiëren, reproduceren, aanpassen, wijzigen, distribueren van de volledige of gedeeltelijke inhoud van de site Martin's E-Bike is illegaal, met uitzondering van een enkele kopie op een enkele computer en uitsluitend voor privégebruik van de kopieerder. De inhoud van deze site kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en wordt geleverd zonder enige vorm van garantie. De informatie en afbeeldingen op deze website worden beschermd door auteursrecht © martins e-bike of het auteursrecht van zijn partners.

ARTIKEL 4 : GEBRUIK VAN DOCUMENTEN

Geen van de documenten van de site martins e-bike mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd op welke wijze dan ook, behalve in het geval van een eenvoudige kopie van documenten op een enkele computer en uitsluitend gereserveerd voor particulier en niet-commercieel gebruik. U dient alle eigendomsvermeldingen intact te laten. De wijziging en aanpassing van deze documenten of het gebruik ervan voor een ander doel vormt een inbreuk op de eigendomsrechten van martins e-bike of derden.

ARTIKEL 5 : E-MAIL

Om per e-mail met martins e-bike te corresponderen, moeten de internetgebruikers de elektronische contactformulieren invullen die op de site martins e-bike worden voorgesteld. De antwoorden van martins e-bike kunnen niet worden gecrediteerd en mogen niet worden gebruikt voor reclame, promoties of commercials.

ARTIKEL 6 : BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De documenten en informatie op martins e-bikee worden aangeboden "zoals ze zijn" zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook. martins e-bike behoudt zich het recht voor om de inhoud van zijn site op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren. martins e-bike kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van besmetting van computerapparatuur als gevolg van de verspreiding van een virus of andere infecties. Het is aan de gebruiker van deze site om alle gepaste maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door virussen die op het internet circuleren. In geen geval kunnen martins e-bike, zijn werknemers, leveranciers of de partners die op de site worden vermeld, aansprakelijk worden gesteld op grond van een contractuele handeling, onrechtmatige daad of enige andere handeling van enig direct of indirect incident, of enige soort of enige schade van financiële of commerciële aard, voortvloeiend uit het gebruik van de website of enige informatie verkregen via zijn website.

Deze site kan links bevatten naar sites van partners van martins e-bikee of van derden. martins e-bike heeft geen zeggenschap over deze sites en is derhalve niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites, de inhoud ervan, advertenties, producten en/of diensten op of beschikbaar via dergelijke sites. Derhalve kan martins e-bike niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het bezoeken van de site van de partner of uit het gebruik van deze site. martins e-bike verwerpt alle aansprakelijkheid voor de informatie, het materiaal, de software en de sites die door middel van een hyperlink met de site van martins e-bike zijn verbonden.

ARTIKEL 7 : JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

Elk geschil met betrekking tot de site of deze wettelijke kennisgeving zal worden voorgelegd aan een rechtbank in Amsterdam en zal worden beheerst en geanalyseerd volgens de Nederlandse wetten op de merites, ongeacht conflicten van wettelijke regels. Gebruik van de website martins e-bike betekent dat u instemt met de toepassing van deze bevoegdheidsclausule. Indien een bepaling van deze wettelijke kennisgeving om welke reden dan ook als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt deze geacht geen deel uit te maken van deze wettelijke kennisgeving en heeft dit geen invloed op de geldigheid of toepassing van andere bepalingen.