martins e-bike

Algemene voorwaarden

Laatste update op 17 mei 2013 voor betere leesbaarheid

ARTIKEL 1: DEFINITIES

 • MEB: martins e-bike (MEB) is een handelsmerk van Beveon BV, statutair gevestigd te De Hoef en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 30111509, hierna te noemen Verhuurder van (E-)fietsen en/of accessoires.
 • E-bike: een fiets die voor recreatieve doeleinden aan de huurder of aan de touroperator/agent wordt verhuurd, al dan niet met accessoires en al dan niet voorzien van trapondersteuning.
 • Huurder:een natuurlijke persoon die optreedt als huurder, namens zichzelf of namens zijn familie of vrienden.
 • Touroperator/Agent: een organisatie die bemiddelt bij of het organiseren van (vakantie)reizen en als zodanig optreedt namens de Huurder of de gebruiker van de E-Bike.
 • Leaseovereenkomst: de overeenkomst waarmee Lessor en Huurder/Touroperator/Agent voorwaarden overeenkomen voor de lease van de E-bike.
 • Prijslijst: de lijst die de tarieven bevat waarmee, e.e.a., één of meerdere E-Bikes worden verhuurd, de accessoires, de kosten veroorzaakt door verlies, diefstal of beschadiging van de E-Bike of enig ander object of accessoire gerelateerd aan de verhuur.
 • Accessoires:een of meer voorwerpen die samen met een E-bike worden gehuurd, ongeacht of deze op of aan de E-bike worden gemonteerd of los worden meegegeven, en bedoeld zijn voor de E-bike, waaronder: zitjes, navigatiesystemen, kaarthouders, tassen en fietskarren.
 • Schriftelijk: schriftelijk of elektronisch.
 • Huurvoorwaarden: de voorwaarden van de overeenkomst zoals hieronder vermeld.

 

ARTIKEL 2: AANGAAN VAN DE HUUROVEREENKOMST

 1. Een leaseovereenkomst wordt aangegaan door de ontvangst van een of meer Fietsen (hierna gezamenlijk en individueel aangeduid als 'E-Bike') en/of accessoires door de Huurder.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leaseovereenkomsten, voor zover beide partijen zich niet schriftelijk van de overeenkomst hebben gedistantieerd.
 3. Indien Huurder twee E-Bikes tegelijkertijd heeft gehuurd, is het Huurder toegestaan de tweede E-Bike aan een derde in gebruik te geven. In dat geval is de Huurder verantwoordelijk voor het nakomen van zijn verplichtingen conform de voorwaarden van deze overeenkomst of enige andere overeenkomst, zelfs met betrekking tot de tweede E-Bike en/of Accessoires van de tweede E-Bike, en zelfs in het geval dat de tweede E-Bike niet door de Huurder maar door de derde wordt gebruikt.

ARTIKEL 3: DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Leaseovereenkomst geldt voor de in de overeenkomst vermelde periode en eindigt wanneer Huurder de E-bike binnen de overeengekomen periode terugbrengt naar de verhuurlocatie.
 2. De in het vorige lid bedoelde verhuurlocatie is de locatie waar de E-Bike in ontvangst is genomen, of wanneer de E-Bike op een andere locatie in ontvangst is genomen, wanneer CBG specifiek heeft bepaald dat de E-Bike op die locatie kan worden teruggebracht, ook als de fiets op een andere locatie wordt gehuurd.
 3. Indien Huurder de E-Bike niet binnen de overeengekomen termijn op de huurlocatie terugbrengt, wordt een bedrag van € 250,- aan Huurder in rekening gebracht. Zolang de E-bike niet is ingeleverd, blijft Huurder de overeengekomen huursom of een ander aanvullend bedrag verschuldigd. Daarnaast worden extra huurkosten in rekening gebracht aan Huurder voor elke extra dag buiten de overeengekomen periode.
 4. Het bepaalde in het eerste lid van lid 3 is niet van toepassing indien Huurder vóór afloop van de huurperiode aan CBG of aan degene die de E-Bike heeft gehuurd, meldt dat hij als gevolg van overmacht niet in staat is de E-Bike binnen de overeengekomen termijn te retourneren. In dat geval dient de Huurder de overmacht aan te tonen.

 

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN MEB (MARTIN'S E-BIKE)

Het CBG zorgt ervoor dat:

 1. De Huurder verkrijgt een E-bike die in goede en veilige staat wordt afgeleverd, die voldoet aan de wettelijke eisen en die is voorzien van middelen waarmee diefstal kan worden voorkomen.
 2. Indien en voor zover hij voor de verhuur van de E-bike gebruik maakt van derden, stelt hij hen in staat de MEB-verplichtingen conform de huurovereenkomst na te komen.

 

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

De Huurder is verplicht om het volgende te doen:

 1. De huurder is verplicht de huur te betalen.
 2. De Huurder onderzoekt de E-bike voor gebruik aan de hand van een eenvoudige visuele inspectie en meldt eventuele gebreken direct aan CBG of aan een derde die de fiets in bewaring geeft.
 3. De Huurder gaat zorgvuldig om met de E-Bike, zoals verwacht wordt van een goede Huurder. Als de E-Bike in een fietsenstalling wordt geplaatst, maakt de Huurder altijd gebruik van beide meegeleverde sloten om de fiets te beveiligen. De Huurder is verplicht alle voorzorgsmaatregelen te nemen om diefstal, verlies en beschadiging van de E-bike te voorkomen.
 4. De Huurder mag geen wijzigingen aan de E-bike aanbrengen.
 5. Het is Huurder niet toegestaan andere personen op de E-bike te vervoeren, behalve door middel van speciaal daarvoor bestemde gemonteerde Accessoires.
 6. De E-bike mag alleen worden gebruikt overeenkomstig de normale bestemming en door berijders die in de huurovereenkomst(en) staan vermeld. De E-bike dient in schone staat, waarin de E-bike is gehuurd, te worden ingeleverd op het adres van Verhuurder.
 7. In ieder geval mag de E-Bike niet worden gebruikt op rotsen en/of op een strand, zelfs als er geen wegen, trottoirs of paden beschikbaar zijn.

 

ARTIKEL 6: SCHADE AAN EN REPARATIE VAN DE E-BIKE

 1. Reparaties aan de E-Bike komen voor rekening van CBG, tenzij deze nodig zijn als gevolg van onzorgvuldig gebruik van de E-Bike. Wanneer CBG de kosten van reparaties wil verhalen op Huurder, als gevolg van onzorgvuldig gebruik van de fiets, kan zij hiertoe overgaan direct na inlevering van de E-Bike of aan het einde van de leaseperiode zoals vermeld in de overeenkomst.
 2. Behoudens de situatie zoals omschreven in lid 3 van dit artikel, is het Huurder niet toegestaan de E-bike te laten repareren door een ander dan degene die de fiets namens CBG in ontvangst heeft genomen, tenzij CBG hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Deze toestemming wordt door CBG slechts verleend indien de aard van het gebrek en de omstandigheid daaromtrent dit redelijkerwijs noodzakelijk maakt.
 3. Het is de Huurder toegestaan om op eigen risico, zonder voorafgaande toestemming van CBG, een lekke band te (laten) repareren, accu's te vervangen of een lamp te verwisselen, mits dit op vakkundige wijze gebeurt.
 4. Ook indien er tijdens de huurperiode schade is ontstaan aan de E-bike, is Huurder verplicht de (beschadigde) E-bike terug te brengen naar de verhuurlocatie, tenzij er na melding van de schade andere afspraken zijn gemaakt.
 5. Huurder is verplicht de schade aan de E-bike zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is te melden aan een medewerker van de verhuurlocatie en aan CBG via: info@martinsebike.daysix.site of telefonisch: +351 308 802 830.
 6. Indien CBG nalaat noodzakelijke reparaties aan de gehuurde E-bike uit te voeren, is het Huurder toegestaan de reparaties elders te laten uitvoeren en de gemaakte kosten bij CBG te declareren, voor zover deze kosten redelijk zijn.

 

ARTIKEL 7: VERLIES EN DIEFSTAL

 1. De Huurder is verplicht verlies of diefstal van de E-bike zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te melden bij CBG via: info@martinsebike.daysix.site of telefonisch: +351 308 802 830.
 2. Gedurende de huurperiode is Huurder hoofdelijk aansprakelijk voor schade die door verlies of diefstal aan de E-Bike wordt toegebracht, welke schade niet meer bedraagt dan maximaal € 750,- per geval per E-Bike. Dit schadebedrag zal niet hoger zijn dan maximaal € 500,- per geval per E-Bike, indien Huurder kan aantonen dat de E-Bike(s) voorafgaand aan de diefstal met behulp van beide bijgeleverde sloten was beveiligd door middel van het retourneren van alle sleutels van de E-Bikesloten, samen met een kopie van de aangifte van diefstal bij de politie, aan CBG of aan een andere verhuurlocatie waar de E-Bike was gehuurd.
 3. Indien door verlies of diefstal van de E-bike, zoals gedefinieerd in lid 2, de Huurder of een derde de fiets binnen twee weken na het verlies of de diefstal retourneert, wordt conform lid 2 van dit artikel het betaalde bedrag in mindering gebracht op het door de Huurder aan CBG verschuldigde bedrag. Is geen bedrag verschuldigd, dan wordt het resterende bedrag aan de Huurder terugbetaald. Onder het aan CBG verschuldigde bedrag wordt onder meer verstaan het bedrag voor het terughalen van de betreffende E-bike(s). Indien de kosten voor het terughalen van de E-Bike hoger zijn dan het bedrag dat tussen Huurder en CBG conform dit artikel is overeengekomen, is Huurder niet aansprakelijk voor de hogere kosten.
 4. Bij verlies van E-bikesleutels bepaalt de abonnementhouder de vervangingskosten van de sleutels volgens de Tarievenlijst.

 

ARTIKEL 8: BETALING

 1. De huursom, en alle andere relevante bedragen verschuldigd in overeenstemming met de overeenkomst, zoals vermeld op de factuur, moeten contant worden betaald op de verhuurlocatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien de betalingen niet contant aan Lessor worden voldaan, is Lessor gerechtigd de verschuldigde som te verhogen met 1% per maand, hetgeen

verhoging te beschouwen als een voorwaarde waaronder uitstel van betaling wordt verleend, waarmee de verplichting van huurder tot contante betaling komt te vervallen. Deze verhoging gaat in één maand na factuurdatum, terwijl wanneer huurder ondanks sommatie in gebreke blijft de betaling te verrichten, verhuurder gerechtigd is het verschuldigde bedrag steeds te verhogen, door middel van incassokosten en andere gerechtelijke kosten, waaronder advocatenkosten en andere nog nader te bepalen buitengerechtelijke kosten.

 1. De in de overeenkomst vermelde waarborgsom strekt tot voldoening van al hetgeen huurder uit hoofde van de overeenkomst aan verhuurder verschuldigd is, onverminderd de verplichting van huurder om ook na verrekening met de waarborgsom het resterende bedrag contant te voldoen en onverminderd het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding.
 2. Als Huurder om welke reden dan ook geen gebruik kan maken van de fiets(en), is Verhuurder niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten of schade.
 3. In het in de vorige alinea genoemde geval blijft de Huurder aansprakelijk voor de betaling van de volledige huurprijs en alle andere op de factuur vermelde betalingen, tenzij de Huurder kan aantonen dat het niet in gebruik nemen van de fiets(en) te wijten was aan gebreken die aan het begin van de huurperiode aanwezig waren.

 

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het CBG is aansprakelijk voor maximaal € 500.000 (vijfhonderdduizend euro)