TOT 25% KORTING OP GESELECTEERDE PRODUCTEN

Bekijk hier de zomeraanbiedingen!
martins e-bike

Verkoopvoorwaarden

INTERPRETATIE

 1. Definities.
 2. In deze omstandigheden:
  1. "Koper" betekent de persoon die het Contract met de Verkoper aangaat voor de verkoop van de goederen.
  2. "Goederen" betekent de goederen (met inbegrip van een deel van de goederen) die de Verkoper moet leveren in overeenstemming met deze Voorwaarden.
  3. Verkoper' betekent martins e-bike.
  4. 'Voorwaarden' betekenen de standaard verkoopvoorwaarden zoals uiteengezet in dit document en (tenzij de context anders vereist) omvat eventuele bijzondere voorwaarden die schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Koper en de Verkoper.
  5. "Contract" betekent het contract voor de aankoop en verkoop van de Goederen.
  6. Schriftelijk' omvat kabel, fax en elk vergelijkbaar communicatiemiddel.
 1. Elke verwijzing in deze Voorwaarden naar een bepaling van een wet dient te worden opgevat als een verwijzing naar die bepaling zoals gewijzigd, opnieuw vastgesteld of verlengd op het relevante tijdstip.
 2. De kopjes in deze Voorwaarden dienen uitsluitend voor het gemak en zijn niet van invloed op de interpretatie ervan.

 

 

BASIS VAN DE VERKOOP

 1. De Verkoper zal de Goederen verkopen en de Koper zal de Goederen aankopen in overeenstemming met een schriftelijke offerte van de Verkoper, of een schriftelijke bestelling van de Koper (die aanvaard is door de Verkoper), in beide gevallen onderworpen aan deze Voorwaarden, die het Contract zullen regelen met uitsluiting van alle andere voorwaarden en bepalingen (met inbegrip van alle voorwaarden of bepalingen die de Koper beweert toe te passen in het kader van een aankooporder, orderbevestiging, specificatie of ander document).
 2. Geen enkele wijziging van deze Voorwaarden is bindend tenzij Schriftelijk overeengekomen tussen de bevoegde vertegenwoordigers van de Koper en de Verkoper.
 3. De werknemers of agenten van de Verkoper zijn niet gemachtigd om verklaringen af te leggen met betrekking tot de Goederen tenzij deze Schriftelijk door de Verkoper zijn bevestigd. Bij het afsluiten van het Contract erkent de Koper dat hij niet vertrouwt op, en afstand doet van elke vordering wegens schending van, dergelijke verklaringen die niet Schriftelijk bevestigd zijn.
 4. Elk advies of aanbeveling gegeven door de Verkoper of zijn werknemers of agenten aan de Koper of zijn werknemers of agenten met betrekking tot de opslag, de toepassing of het gebruik van de Goederen die niet Schriftelijk bevestigd is door de Verkoper, wordt opgevolgd of opgevolgd volledig op eigen risico van de Koper en dienovereenkomstig is de Verkoper niet aansprakelijk voor een dergelijk advies of aanbeveling die niet Schriftelijk bevestigd is.
 5. Elke typografische, schrijffout of andere fout of omissie in verkoopdocumentatie, offerte, aanvaarding van aanbod, factuur of ander document of informatie uitgegeven door de Verkoper kan worden gecorrigeerd zonder enige aansprakelijkheid van de Verkoper.

 

 

BESTELLINGEN EN SPECIFICATIES

 1. Niettegenstaande beweerde aanvaarding door de Koper van de voorwaarden van een offerte van de Verkoper, wordt geen enkele door de Koper ingediende order geacht door de Verkoper te zijn aanvaard tenzij en totdat deze schriftelijk is bevestigd door de gemachtigde vertegenwoordiger van de Verkoper.
 2. De Koper is verantwoordelijk ten opzichte van de Verkoper voor het verzekeren van de juistheid van de voorwaarden van elke bestelling (met inbegrip van elke toepasselijke specificatie) die door de Koper wordt ingediend en voor het verstrekken aan de Verkoper van alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de Goederen binnen een voldoende termijn om de Verkoper in staat te stellen de Overeenkomst uit te voeren in overeenstemming met de voorwaarden ervan.
 3. De hoeveelheid, kwaliteit en beschrijving van enige specificatie voor de Goederen zijn die welke zijn opgenomen in de offerte van de Verkoper of de bestelling van de Koper (indien aanvaard door de Verkoper).
 4. Indien de Goederen moeten worden vervaardigd of een proces moet worden toegepast op de Goederen door de Verkoper in overeenstemming met een specificatie ingediend door de Koper, zal de Koper de Verkoper vrijwaren tegen alle verlies, schade, kosten en uitgaven toegekend aan of opgelopen door de Verkoper in verband met of betaald of overeengekomen te worden betaald door de Verkoper ter afwikkeling van een vordering wegens inbreuk op een octrooi, auteursrecht, ontwerp, handelsmerk of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van een andere persoon die voortvloeit uit het gebruik van de Koper specificatie.
 5. De Verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de specificatie van de Goederen die nodig zijn om te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke of EG-vereisten of, indien de Goederen moeten worden geleverd volgens de specificatie van de Verkoper, die geen wezenlijke invloed hebben op de kwaliteit of prestaties ervan.
 6. Geen enkele bestelling die door de Verkoper is aanvaard, mag door de Koper worden geannuleerd, tenzij met de Schriftelijke toestemming van de Verkoper en op voorwaarde dat de Koper de Verkoper volledig schadeloos stelt voor alle verliezen (met inbegrip van winstderving), kosten (met inbegrip van de kosten van alle gebruikte arbeid en materialen), schade, lasten en onkosten die de Verkoper als gevolg van de annulering oploopt.
 7. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Voorwaarden zullen alle intellectuele eigendomsrechten in de Goederen en alle informatie in verband daarmee van welke aard dan ook en al dan niet registreerbaar (behalve wanneer de Goederen zijn vervaardigd volgens de specificatie van de Koper) eigendom zijn en blijven van de Verkoper en dienovereenkomstig zal de Koper al deze zaken te allen tijde vertrouwelijk houden en niet gebruiken voor enig doel zonder de Schriftelijke toestemming van de Verkoper.
 8. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Voorwaarden zullen de Goederen worden vervaardigd volgens de normale toleranties die de Verkoper van tijd tot tijd voor dergelijke goederen hanteert.

 

 

PRIJS VAN DE GOEDEREN

 1. De prijs van de Goederen is de door de Verkoper opgegeven prijs. Alle opgegeven prijzen zijn slechts 30 dagen geldig, waarna ze door de Verkoper kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving aan de Koper.
 2. De Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment voor de levering de prijs van de goederen te verhogen, door de Koper hiervan in kennis te stellen, om een verhoging van de kosten voor de Verkoper weer te geven die te wijten is aan een wijziging in de leveringsdata, hoeveelheden of specificaties van de Goederen die door de Koper wordt gevraagd, of een vertraging die wordt veroorzaakt door instructies van de Koper of door het verzuim van de Koper om de Verkoper adequate informatie of instructies te geven.
 3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment tot 7 dagen voor de levering, door kennisgeving aan de Koper, de prijs van de Goederen te verhogen om een stijging van de kosten voor de Verkoper te weerspiegelen die zowel buiten de redelijke controle van de Verkoper valt als te wijten is aan een stijging van de kosten van grondstoffen die zich voordoet na het afsluiten van het Contract. Het bedrag waarmee de prijs van de Goederen mag worden verhoogd in overeenstemming met dit artikel 4.3 zal niet hoger zijn dan een stijging in de kosten van grondstoffen voor de Verkoper.
 4. Tenzij anders vermeld in een offerte en tenzij Schriftelijk anders overeengekomen tussen de Koper en de Verkoper, worden alle prijzen door de Verkoper gegeven op basis van levering in het Verenigd Koninkrijk.
 5. De prijs is exclusief de toepasselijke belasting op de toegevoegde waarde, die de Koper aanvullend verschuldigd is aan de Verkoper.
 6. De kosten van pallets en retourneerbare vaten worden de Koper in rekening gebracht bovenop de prijs van de Goederen, maar de Koper krijgt volledige creditering op voorwaarde dat deze onbeschadigd aan de Verkoper worden geretourneerd voor de vervaldatum van de betaling.

 

 

BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Behoudens eventuele bijzondere voorwaarden die Schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Koper en de Verkoper, heeft de Verkoper het recht om de prijs van de Goederen te factureren aan de Koper op of op elk moment na de levering van de Goederen, tenzij de Koper de Goederen ten onrechte niet in ontvangst neemt, in welk geval de Verkoper het recht heeft om de prijs te factureren aan de Koper op elk moment nadat de Verkoper de levering van de Goederen heeft aangeboden.
 2. De Koper dient de prijs van de Goederen te betalen binnen 30 dagen na de datum van de factuur van de Verkoper en de Verkoper heeft het recht om de prijs terug te vorderen, ondanks het feit dat de levering niet heeft plaatsgevonden en de eigendom van de Goederen niet is overgegaan op de Koper. Het tijdstip van betaling van de prijs is van wezenlijk belang voor het Contract. Betalingsbewijzen worden alleen op verzoek verstrekt.
 3. Als de Koper nalaat om op de vervaldatum te betalen, dan heeft de Verkoper, onverminderd alle andere rechten of rechtsmiddelen die de Verkoper ter beschikking staan, het recht om:
  1. het contract annuleren of verdere leveringen aan de Koper opschorten; en
  2. elke betaling door de Koper toe te wijzen aan de Goederen (of de Goederen die geleverd worden in het kader van een ander contract tussen de Koper en de Verkoper) zoals de Verkoper het nodig acht (niettegenstaande elke beweerde toe-eigening door de Koper).

 

LEVERING

 1. De Goederen worden geleverd door de Verkoper die de Goederen aan de Koper levert op een plaats die Schriftelijk door de partijen is overeengekomen.
 2. Eventuele opgegeven data voor levering van de Goederen zijn slechts bij benadering en de Verkoper is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van de Goederen door welke oorzaak dan ook. De leveringstermijn is niet van wezenlijk belang, tenzij voorafgaandelijk Schriftelijk overeengekomen door de Verkoper.
 3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om tot tien procent meer of tien procent minder te leveren dan de werkelijk bestelde hoeveelheid en de geleverde hoeveelheid wordt geacht de bestelde hoeveelheid te zijn, met dien verstande dat de voor de Goederen betaalde prijs pro rata zal worden aangepast aan de werkelijk geleverde hoeveelheid.
 4. Indien de Goederen in gedeelten moeten worden geleverd, vormt elke levering een afzonderlijk contract en indien de Verkoper een of meer van de gedeelten niet levert in overeenstemming met deze Voorwaarden of indien de Koper een vordering indient met betrekking tot een of meer gedeelten, geeft dit de Koper niet het recht om het Contract in zijn geheel als verworpen te beschouwen.
 5. De Koper is verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving met betrekking tot de invoer van de Goederen in het land van uiteindelijke bestemming (buiten het Verenigd Koninkrijk) en voor de betaling van eventuele heffingen daarop.

 

 

RISICO EN EIGENDOM

 1. Het risico van schade aan of verlies van de Goederen gaat over op de Koper op het moment van levering of, indien de Koper ten onrechte nalaat de Goederen in ontvangst te nemen, het moment waarop de Verkoper de levering van de goederen heeft aangeboden.
 2. Niettegenstaande de levering en de overgang van het risico van de Goederen, of enige andere bepaling van deze Voorwaarden, zal de eigendom van de Goederen niet overgaan op de Koper tot de Verkoper in contanten of vrijgemaakte fondsen de volledige betaling heeft ontvangen van de prijs van de Goederen en alle andere goederen die zijn overeengekomen om te worden verkocht door de Verkoper aan de Koper waarvoor de betaling op dat moment verschuldigd is.
 3. Tot op het moment dat de eigendom van de Goederen overgaat op de Koper, zal de Koper de Goederen houden als de fiduciaire agent en bewaarnemer van de Verkoper en zal hij de Goederen gescheiden houden van die van de Koper en derden en naar behoren opgeslagen, beschermd en verzekerd en geïdentificeerd houden als eigendom van de Verkoper. Tot die tijd zal de Koper gerechtigd zijn om de Goederen door te verkopen of te gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf, maar zal hij aan de Verkoper verantwoording afleggen over de opbrengsten van de verkoop of anderszins van de Goederen, ongeacht of deze materieel of immaterieel zijn, met inbegrip van verzekeringsopbrengsten, en zal hij al deze opbrengsten gescheiden houden van alle gelden of eigendommen van de Koper en derden en, in het geval van materiële opbrengsten, naar behoren opgeslagen, beschermd en verzekerd.
 4. Tot op het moment dat de eigendom van de Goederen overgaat op de Koper (en op voorwaarde dat de Goederen nog steeds bestaan en niet zijn doorverkocht), heeft de Verkoper het recht om op elk moment van de Koper te eisen dat deze de Goederen aan de Verkoper aflevert en, indien de Koper dit niet onmiddellijk doet, de gebouwen van de Koper of een derde partij waar de goederen zijn opgeslagen te betreden en de Goederen terug in bezit te nemen.
 5. De Koper is niet gerechtigd om de Goederen die eigendom blijven van de Verkoper in pand te geven of op enigerlei wijze te belasten tot zekerheid voor enige schuld, maar indien de Koper dit toch doet, zullen (onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel van de Verkoper) alle door de Koper aan de Verkoper verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar worden.

 

 

GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Onder de hieronder uiteengezette voorwaarden garandeert de Verkoper dat de Goederen op het moment van levering overeenstemmen met hun specificatie en vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten.
 2. De bovenstaande garantie wordt door de Verkoper gegeven onder de volgende voorwaarde, namelijk dat de Verkoper niet aansprakelijk is voor gebreken in de Goederen die voortvloeien uit een tekening, ontwerp of specificatie die door de Koper is verstrekt.
 3. Behoudens voor zover uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, zijn alle garanties, voorwaarden of andere voorwaarden die voortvloeien uit de wet of het gewoonterecht uitgesloten voor zover de wet dit toestaat.
 4. Elke vordering van de Koper die gebaseerd is op een gebrek in de kwaliteit of de staat van de Goederen of het niet overeenstemmen van de Goederen met de specificaties dient (ongeacht of de levering al dan niet door de Koper wordt geweigerd) aan de Verkoper te worden gemeld binnen 30 dagen na de datum van levering of (indien het gebrek of de tekortkoming niet duidelijk was bij redelijke inspectie) binnen een redelijke termijn na de ontdekking van het gebrek of de tekortkoming. Indien de levering niet wordt geweigerd en de Koper de Verkoper hiervan niet in kennis stelt, heeft de Koper niet het recht om de Goederen te weigeren en is de Verkoper niet aansprakelijk voor een dergelijk gebrek of tekortkoming en is de Koper gehouden om de prijs te betalen alsof de Goederen werden geleverd in overeenstemming met het Contract.
 5. Wanneer een geldige claim met betrekking tot een van de Goederen die is gebaseerd op een defect in de kwaliteit of staat van de Goederen of het niet voldoen aan de specificatie wordt gemeld aan de Verkoper in overeenstemming met deze voorwaarden, zal de Verkoper het recht hebben om de Goederen (of het onderdeel in kwestie) kosteloos te vervangen of, naar eigen goeddunken van de Verkoper, de prijs van de Goederen (of een evenredig deel van de prijs) terug te betalen aan de Koper, maar de Verkoper zal geen verdere aansprakelijkheid hebben jegens de Koper.
 6. Behalve met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van de Verkoper, zal de Verkoper niet aansprakelijk zijn ten opzichte van de Koper op grond van een vertegenwoordiging, of een impliciete garantie, voorwaarde of andere voorwaarde, of een verplichting naar gemeen recht, of onder de uitdrukkelijke voorwaarden van het Contract, voor enig gevolgverlies of schade (hetzij voor winstderving of anderszins), kosten, uitgaven of andere claims voor gevolgschadevergoeding van welke aard dan ook (en ongeacht of deze veroorzaakt zijn door de nalatigheid van de Verkoper, zijn werknemers of agenten of anderszins) die voortvloeien uit of in verband staan met de levering van de Goederen of het gebruik of de wederverkoop ervan door de Koper, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden.
 7. De Verkoper is niet aansprakelijk ten opzichte van de Koper en wordt niet geacht het Contract te hebben geschonden omwille van enige vertraging in de uitvoering of enig verzuim in de uitvoering van enige van de Verkopers verplichtingen met betrekking tot de Goederen, indien de vertraging of het verzuim te wijten was aan enige oorzaak buiten de redelijke controle van de Verkoper met inbegrip van maar niet beperkt tot Overmacht, explosie, overstroming, storm, brand of ongeval, oorlog of oorlogsdreiging, sabotage, opstand, burgerlijke onrust of vordering, of handelingen, beperkingen, verordeningen, verordeningen, verboden of maatregelen van welke aard dan ook van de kant van een gouvernementele, parlementaire of lokale autoriteit, import- of exportverordeningen of embargo's, stakingen, lock-outs of andere industriële acties of handelsgeschillen (ongeacht of hierbij werknemers van de Verkoper of van een derde partij betrokken zijn), moeilijkheden bij het verkrijgen van grondstoffen, arbeid, brandstof, onderdelen of machines, en stroomuitval of machinebreuk.

 

 

INSOLVENTIE VAN KOPER

 1. Deze clausule is van toepassing als:
 1. De Koper een vrijwillige schikking treft met zijn schuldeisers of dat tegen hem een surseance van betaling of (als individu of bedrijf) een faillissement wordt uitgesproken of (als bedrijf) dat hij in liquidatie gaat (anders dan ten behoeve van samenvoeging of wederopbouw); of
 2. Een beslaglegger bezit neemt, of een curator wordt aangesteld, van enig eigendom of vermogen van de Koper; of
 3. de Koper zijn bedrijfsvoering staakt of dreigt te staken; of
 4. de Verkoper redelijkerwijs vreest dat een van de hierboven vermelde gebeurtenissen op het punt staat zich voor te doen met betrekking tot de Koper en de Koper hiervan op de hoogte stelt.
 1. Indien deze clausule van toepassing is, dan zal de Verkoper, onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel ter beschikking van de Verkoper, het recht hebben om het Contract te annuleren of verdere leveringen onder het Contract op te schorten zonder enige aansprakelijkheid ten opzichte van de Koper, en indien de Goederen werden geleverd maar niet betaald voor de prijs zal deze onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar worden niettegenstaande enige voorafgaande overeenkomst of regeling van het tegendeel.

 

ALGEMEEN

 1. De Verkoper kan de voordelen en lasten uit hoofde hiervan overdragen aan een derde partij zonder de toestemming van de Koper. De Koper mag de voordelen en lasten uit hoofde hiervan niet overdragen aan derden zonder Schriftelijke toestemming van de Verkoper.
 2. Elke kennisgeving die vereist of toegestaan is om te worden gegeven door een van de partijen aan de andere partij onder deze Voorwaarden dient Schriftelijk te worden gericht aan die andere partij als haar statutaire zetel of hoofdvestiging of een ander adres dat op het relevante moment kan zijn medegedeeld op grond van deze bepaling aan de partij die de kennisgeving doet.
 3. Geen verklaring van afstand door de Verkoper van een schending van het Contract door de koper zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van een latere schending van dezelfde of een andere bepaling.
 4. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde autoriteit geheel of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden en het resterende gedeelte van de betreffende bepaling hierdoor niet aangetast.
 5. Incoterms betekent de internationale regels voor de interpretatie van handelstermen van de Internationale Kamer van Koophandel zoals van kracht op de datum waarop het Contract wordt opgesteld. Tenzij de context anders vereist, heeft elke term of uitdrukking die is gedefinieerd in of een bepaalde betekenis krijgt door de bepalingen van de Incoterms dezelfde betekenis in het Contract, maar in geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de Incoterms en deze Voorwaarden, prevaleren de laatste.
 6. Het Contract wordt beheerst door de wetten van Engeland en beide partijen stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken met betrekking tot elke claim of kwestie die voortvloeit uit het Contract.